WEDNESDAY, APRIL 23, 2014

150 MILLION

48 MILLION -- TUESDAY, 4/22/2014